javascript file

Castle Clash: Quyết Chiến - Gamota-구글평점:88점

, IGG - Nha phat tri n c a Castle Clash, sieu ph m t ng "đ i nao" t i cac th tr ng game tren toan c u, đa chinh th c đ t but ky v i NPH GAMOTA đ cung h p tac đ ng phat hanh t a game đinh đam nay t i th tr ng Vi t Nam. brđ c bi t, trong phien b n Update nay, NPH Gamota cung IGG mang đ n nh ng lan gio m i cho Castle Clash. Hay cung ch đon nh ng đi u b t ng s đ n va c m nh n!brGamota v i kinh nghi m 6 n m phat hanh cac s n ph m game mobile t i th tr ng Vi t Nam, h a h n s mang đ n cho ng i ch i nh ng tr i nghi m m i m va thu v v sieu ph m Castle Clash.brbr●●● Game chi n thu t đ nh cao! ●●● brbrV i chi n thu t nh p đi u nhanh va nh ng cu c đ i đ u h ng kh i, Castle Clash la m t game v i s can x ng hoan h o. Tuy n m hang lo t Anh Hung đ d n đ u đoan quan k bi. Chi n đ u theo cach c a b n va tr thanh Chua T Chi n Tranh v đ i nh t th gi i. V i h n 100 tri u ng i ch i tren toan th gi i, luc nao c ng la th i đi m đ chi n!brbrNay đa co them cac ngon ng Phap, đ c, Tay Ban Nha, Y, Nga, Nh t va Han.brbrTinh n ng game:br* Xay d ng va c ng c m t phao đai b t kh xam ph m!br* Ch t o đ i quan vo đ ch t hang ta linh cac lo i!br* S u t m va ti n hoa vo s T ng m nh! br* Tr thanh b n t t v i hang lo t Thu c ng đang yeu!br* H i ng cung chi n h u tren kh p th gi i đ ch ng l i Trum h c am!br* Tham gia đ i chi n gi a cac lien minh trong Phao đai đ m Mau! br* Nhi u tinh n ng co-op va PvP h n m i game chi n thu t tren di đ ng khac!brbrChu y: Game c n k t n i m ng đ ch i. Hay vao th m trang Facebook c a chung toi: https://www.facebook.com/CastleClashVietnamIGG
게임 사용자 수 Top3
1

브롤스타즈

2

피망 뉴맞고

3

클래시 로얄

게임 사용자수 확인
롤플레잉 사용자 수 TOP3
1

리니지2M(19)

2

리니지M

3

V4

롤플레잉 사용자수 확인
모바일인덱스HD
게볼루션 게임정보 > Castle Clash: Quyết Chiến - Gamota

Castle Clash: Quyết Chiến - Gamota

Castle Clash: Quyết Chiến - Gamota 대표 아이콘 :: 게볼루션
88
IGG.COM  [게임 보기]
게볼루션 - 구글 88점 (152,422명) 애플 -
애플 앱스토어 링크가 존재하지 않습니다 원스토어 링크가 존재하지 않습니다 공식카페 링크가 존재하지 않습니다
게임 순위/스코어 -

프로버전으로 보기

로그인을 하셔야 합니다.

게볼루션은 방대한 모바일앱 데이터를 무료로 제공하고 있습니다.

국가별 순위변동, 평점변동, 공식카페 상태를 확인하시기 위해서는
번거로우서더라도 로그인을 해주세요. 만족스러운 데이터를 보여드리겠습니다.


게볼루션은 간단한 정보만으로 간편하게 계정 생성이 가능하며
네이버 계정 혹은 페이스북 계정으로도 간편하게 로그인이 가능합니다.

게볼루션 아이디로 로그인 네이버 아이디로 로그인 페이스북 아이디로 로그인

데이터를 불러오고 있습니다. 잠시만 기다려주세요
게임 이미지
게임 특징
IGG - Nha phat tri n c a Castle Clash, sieu ph m t ng "đ i nao" t i cac th tr ng game tren toan c u, đa chinh th c đ t but ky v i NPH GAMOTA đ cung h p tac đ ng phat hanh t a game đinh đam nay t i th tr ng Vi t Nam.
đ c bi t, trong phien b n Update nay, NPH Gamota cung IGG mang đ n nh ng lan gio m i cho Castle Clash. Hay cung ch đon nh ng đi u b t ng s đ n va c m nh n!
Gamota v i kinh nghi m 6 n m phat hanh cac s n ph m game mobile t i th tr ng Vi t Nam, h a h n s mang đ n cho ng i ch i nh ng tr i nghi m m i m va thu v v sieu ph m Castle Clash.

●●● Game chi n thu t đ nh cao! ●●●

V i chi n thu t nh p đi u nhanh va nh ng cu c đ i đ u h ng kh i, Castle Clash la m t game v i s can x ng hoan h o. Tuy n m hang lo t Anh Hung đ d n đ u đoan quan k bi. Chi n đ u theo cach c a b n va tr thanh Chua T Chi n Tranh v đ i nh t th gi i. V i h n 100 tri u ng i ch i tren toan th gi i, luc nao c ng la th i đi m đ chi n!

Nay đa co them cac ngon ng Phap, đ c, Tay Ban Nha, Y, Nga, Nh t va Han.

Tinh n ng game:
* Xay d ng va c ng c m t phao đai b t kh xam ph m!
* Ch t o đ i quan vo đ ch t hang ta linh cac lo i!
* S u t m va ti n hoa vo s T ng m nh!
* Tr thanh b n t t v i hang lo t Thu c ng đang yeu!
* H i ng cung chi n h u tren kh p th gi i đ ch ng l i Trum h c am!
* Tham gia đ i chi n gi a cac lien minh trong Phao đai đ m Mau!
* Nhi u tinh n ng co-op va PvP h n m i game chi n thu t tren di đ ng khac!

Chu y: Game c n k t n i m ng đ ch i. Hay vao th m trang Facebook c a chung toi: https://www.facebook.com/CastleClashVietnamIGG
TOP

Castle Clash: Quyết Chiến - Gamota